Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Barca Premium
Kurt Batens

Leeuwerikstraat 56
2570 Duffel
België

Tel: 015/32.18.12
BTW: BE 0859.222.535

Algemene verkoopsvoorwaarden

Wanneer u een bestelling plaatst bij de webshop van Barca Premium (hierna ‘de webshop’) gaat u onmiddellijk akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden. De ondernemer van de webshop garandeert dat de geleverde goederen voldoen aan de beschreven specificaties en kwaliteit.

Prijzen

De prijzen van de aangeboden producten worden niet verhoogd tijdens de looptijd van de verkoop tenzij dit verplicht is door een wettelijke maatregel of indien de leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen weergegeven op de website zijn onder voorbehoud van drukfouten. Voor drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

De prijzen weergegeven op de website zijn in euro’s exclusief leverings- of verzendingskosten. Deze kunnen verschillend zijn van regio tot regio.

Aanbiedingen

De aanbiedingen weergegeven op de webshop zijn volkomen vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Deze aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen of uitzonderlijke bestellingen.

Koopovereenkomst

De koopovereenkomst tussen de webshop en de klant komt tot stand nadat de opdracht tot bestelling door de webshop is geaccepteerd. Hierbij heeft de webshop ten allen tijde het recht om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren of uitsluitend te accepteren onder voorwaarden.

Deze voorwaarden kunnen omvatten: verzending onder rembours, verzending na vooruitbetaling.

Foto’s en kenmerken

Alle foto’s, kenmerken, afbeeldingen, gewichten, afmetingen en kleuren terug te vinden op de webshop van Barca Premium België zijn indicatief en kunnen daardoor geen aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

Indien er sprake is van overmacht, kan de webshop niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van haar verbintenissen. Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet tot haar risico behoort. Vertraging bij wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de webshop alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

In geval van overmacht behoudt de webshop zich het recht haar verplichtingen op te schorten en is ook gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Daarnaast kan de webshop ook de inhoud van de overeenkomst zo wijzigen dat de uitvoering ervan mogelijk blijft. De webshop is in geen geval gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Wanneer bij het intreden van de overmacht de verplichtingen van de webshop al deels voldaan zijn of de webshop slecht gedeeltelijk zijn verplichtingen kan voldoen, dan kan de webshop het reeds geleverde of leverbare deel afzonderlijk factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te betalen alsof het een afzonderlijke koopovereenkomst bedroeg. Dit geldt niet als het leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Eigendomsvoorbehoud

De webshop is de volledige eigenaar van het product tot op het moment dat de koopprijs volledig betaald is.

Privacy

Bij een bestelling bij de webshop, worden uw gegevens toegevoegd aan het klantenbestand van de webshop. De webshop houdt zich aan de privacy-wet en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

Ook op de internetsite worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld. Het kan voorkomen dat u mee in de mailinglijst van de webshop zit, maar de mogelijkheid zal er altijd zijn om u hiervan te verwijderen.

Garantie

U geniet gedurende 2 jaar de bescherming van de wettelijke garantie. Om de garantie te kunnen inroepen, moet:

  • het gebrek aan het product reeds bestaan op het moment van de levering én
  • het gebrek zich voordoen binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering.

Om de garantie te kunnen inroepen, moet:

  • Er een gebrek aan overeenstemming zijn tussen gevraagd en geleverd product; én
  • Het gebrek aanwezig zijn bij de levering; én
  • Het gebrek zich voordoen binnen een termijn van twee jaar na de levering.

De wettelijke garantie zal (bijvoorbeeld) niet gelden wanneer:

  • De schade is veroorzaakt door normale slijtage;
  • U veranderingen hebt toegebracht aan de producten;
  • De schade is veroorzaakt door een verkeerd door een verkeerd gebruik.

De garantie omvat de kosteloze herstelling of de vervanging van het gebrekkige product. Wanneer dit niet mogelijk blijkt kunnen wij kiezen voor evenredige prijsvermindering of de ontbinding van de verkoop. In dit laatste geval krijgt u de gehele prijs terug en moet het product geretourneerd worden.

Belangrijk: eventuele tekortkomingen aan onze producten moeten binnen een termijn van twee maanden na vaststelling gemeld worden.

Recht

Het Belgisch recht is op alle overeenkomsten geldig. Geschillen komende uit een overeenkomst tussen de webshop en de koper, die niet onderling kunnen worden opgelost door een bevoegde rechter in het arrondissement van de webshop.

De Europese Unie beschikt ook over een Online Geschillen Platform (ODR – Online Dispute Resolution) waar u steeds terecht kan om een geschil buiten de rechtbank op te lossen.

Overige bepalingen

Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de webshop, tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te kopiëren of op enige andere manier te gebruiken.